Bilhikem 5. Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı Yayınlandı!

Hiç şüphe yoktur ki insanoğlu içinde en değerli olanı insanlara
en ufak bir şekilde de olsa faydası dokunandır. İnsanlara faydalı
olmanın yolları çeşitlilik arz etmektedir. Bu bağlamda insanların
akademik hayatlarına da katkı sağlamayı hedefleyen üniversiteler,
enstitüler, araştırma ve geliştirme merkezleri, dernekler gibi çeşitli
kurum ve kuruluşlar bulunmaktadır. Bu kurum ve kuruluşların temel hedefi bilime, bilgiye, araştırma ve düşünmeye, insanlığa faydalı olmaya istekli olan bireylere yol göstermek, onların bilgi ve becerilerini devam ettirebilmesini ve gelecek nesillere aktarabilmesini
sağlamaktır.
Bilim ve Hikmet Araştırmaları Merkezi (BİLHİKEM) 2016 yılında bir grup akademisyen tarafından Van’da kurulan ve insanoğlunun temel hedefi nispetinde bilgili ve birikimli insanların, akademisyenlerin yetişmesi için katkı sunmaya çalışan bir dernektir.
Bu amaç doğrultusunda geçen altı yıl boyunca çeşitli bilimsel faaliyetler, etkinlikler, ilmi programlar düzenleyerek gençlerin ve genç
akademisyenlerin gelişiminde etkili bir rol almaya çalışmıştır. Bu
doğrultuda yapılan faaliyetlerden biri de her yıl geleneksel olarak
düzenlenen sosyal bilimler öğrenci sempozyumlarıdır.
Bilhikem V. Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumu 17-18 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Çeşitli üniversitelerden lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki 41 katılımcının sunumuyla gerçekleşen sempozyum, hem yüz yüze hem de çevrimiçi
olarak yapılan sunumlar neticesinde iki günün ardından başarıyla
tamamlanmıştır.

Sempozyumun tamamlanmasının ardından sunulan bildirilerin
tam metinlerinin yayınlanması için çalışmalara devam edilmiştir.
Bu kitap, sunulan bildirilerin akabinde gönderilen 29 adet tam metinden oluşmaktadır. Gönderilen bu tam metinler gerekli inceleme
ve süreçlerden sonra bu şekilde son halini almıştır. Tam metinlerin
yayımlanması için geçen bu süre zarfında ve sempozyum sürecinde emeği geçenleri burada zikretmek isteriz. Özellikle Sempozyum
Düzenleme Kurulu ve Sekretaryasında görev alan arkadaşlarımıza,
bildiri özetleri ve metinlerin incelenmesinde emeği geçen hocalarımıza ve Sempozyum Bilim Kurulu üyelerimize ayrıca emeği geçen
herkese teşekkürü bir borç biliriz.
Bu vesileyle, Bilhikem V. Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumu
Bildiriler Kitabı’nın yayımlanmasından dolayı sevinç ve heyecanımızı paylaşmak istiyoruz. Sonraki yıllarda hedeflediğimiz farklı
etkinliklerde sizlerle yeniden buluşmayı Yüce Allah’tan niyaz ediyoruz. Gayret bizden, Tevfik Allah’tandır.
Bilhikem Yönetim Kurulu Adına
Dr. Ali Haydar ÖKSÜZ – Dr. Ali İNAN

Bilhikem 5. Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı